گستره جغرافیایی فعالیت شرکت

گستره جغرافیایی فعالیت شرکت

شرکت بهتاش سپاهان در بیشتر مناطق بارگیری و تخلیه کالا در کشور دارای فعالیت می باشد. درشکل زیر پراکندگی فعالیت شرکت و نمایندگی های آن مشخص می باشد.