مدیران شرکت

مدیران شرکت

ردیفواحدنامداخلی
1مدیر عاملجناب آقای دکترسید سامان رضوانی105-601
2مدیر مالیجناب آقای دکتر آرش قرائتی200-201
3مدیر دفترسرکار خانم محبی100-105
4مدیر سیر و حرکتجناب آقای سید علی کمیلی407
5مدیر فنی مهندسیجناب آقای مهدی موافق503
6مدیرفناوری اطلاعاتجناب آقای یاسر ابوطالبی306
7مدیر ناوگانجناب آقای رضا قزل سفلو406
8مدیر روابط عمومیسرکار خانم صادقیان212
9مدیر اداریجناب آقای صادق ایوبی210
10کارشناس بازرگانیسرکار خانم عباسی505
11کارگروه لبه بلند جناب آقای سید علی کمیلی407
12کارگروه لبه کوتاهجناب آقای  علی معینی
جناب آقای حسین خباز
408
13کارگروه مسقفجناب آقای محمد پاپی303
14کارگروه شن کشجناب آقای محمود شفیع پور311