حمل بار ترانزیت

مقررات حمل بار ترانزیت


دريافت فايل مقررات COTIF


موافقتنامه حمل و نقل بين المللي بار با راه آهن SMGS به منظور حمل ونقل بار بين كشورهاي عضو سازمان همكاري راه آهن ها (OSJD) تدوين گرديده است ، اين موافقتنامه از ابتداي نوامبر ۱۹۵۱ معتبر بوده و راه آهن ج.ا.ا نيز براي حمل ونقل از / به كشور هاي آسياي ميانه ، تابع اين مقررات ميباشد .
بر اساس پاراگراف ۱ از ماده ۲ موافقتنامه SMGS اين موافقتنامه براي راه آهنها ، فرستندگان و گيرندگان كالا لازم الاجرا است و بدون توجه به مالكيت دولتي طرفهاي قرارداد حمل به موقع اجرا در مي آيد .

دريافت فايل مقررات SMGS

PGW مخفف مقررات استفاده از واگنهاي باري در حمل و نقل بين المللي است كه بين راه آهنهاي عضو سازمان OSJD اجرا مي شود و با توجه به عضويت راه آهن ج.ا.ا در اين مقررات استفاده از واگنهاي CIS از مرز سرخس و ساير مرزها طبق اين مقررات انجام مي شود .

دريافت فايل مقررات PGW


RIV مخفف مقررات مربوط به مبادله بهره وري از واگنها در حمل و نقل بين المللي است كه بين راه آهنهاي عضو اتحاديه UIC اجرا مي شود و با توجه به عضويت راه آهن ج.ا.ا در اين مقررات استفاده از واگنهاي اروپايي از مرز رازي طبق اين مقررات انجام مي شود.

دريافت فايل مقررات RIV