اعضاء هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره شرکت

نام و نام خـــا نوادگیعنــوان
جناب آقای خیراله سلیمیان رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر سید سامان رضوانیمدیر عامل و عضو هیات مدیره
جناب آقای حسن حیدرینائب رئیس هیات مدیره
جناب آقای اسداله کاظمیعضو هیات مدیره 
جناب آقای نصراله موذنیعضو هیات مدیره