ارکان جهت ساز

ارکان جهت ساز

ماموریت شرکت بهتاش سپاهان

ارائه خدمات حمل ونقل ترکیبی(ریلی،جاده ای،دریایی) حمل ونقل بار(داخلی و بین المللی) وارائه خدمات مکمل(درب تو درب) شامل تخلیه،بارگیری وانبارداری وانجام خدمات تعمیرات ونگهداری ناوگان ریلی

چشم انداز1400 شرکت بهتاش سپاهان

شرکت بهتاش سپاهان درسال 1400 با ورود به بازارهای جدید داخلی و بین المللی،ناوگان خود را به میزان 100 درصد افزایش داده وضمن توسعه خدمات حمل و نقل و راه اندازی خط کشتیرانی و پارک لجستیک مجتمع صنایع ریلی دارای قطار مسافری حومه ای نیز خواهد بود.

ارزش های سازمانی

1- رهبری و خلق آینده ی پایدار
2- ارزش افزایی مشتریان
3- استعداد یابی وتوانمندسازی کارکنان

4- مشارکت کارکنان درحل مسائل شرکت
5- توسعه ظرفیت های سازمانی
6- خلاقیت ونوآوری
7- تعهد سازمانی
8- درستکاری

عوامل بحرانی موفقیت

1- همسویی سهامداران
2- پاسخگویی به انتظارات ذینفعان
3- حفظ کارکنان کلیدی
4- مدیریت هزینه وتخصیص منابع
5- صداقت وپایبندی به تعهدات
6- انگیزش وپی گیری
7- همسوسازی اهداف کارکنان با اهداف شرکت

منشور تعالی