مدیران شرکت

مدیران شرکت

 

ردیف واحد نام ش داخلی
1 مدیر عامل جناب آقای خیراله سلیمیان 105-601
2 مدیر حسابرس داخلی جناب آقای امیر سلیمیان 501
3 مدیر مالی جناب آقای آرش قرائتی 200-201
4 کارشناس بازرگانی سرکار خانم اکرم صفائیان 505
5 مدیر سیرو حرکت جناب آقای عباس بابا صفری 400-404
6 مدیر فنی مهندسی جناب آقای مهدی موافق 503
7 مدیرIT جناب آقای یاسر ابوطالبی 306
8 مدیر ناوگان جناب آقای رضا قزل سفلو 406
9 مدیر برنامه ریزی جناب آقای سیدعلی کمیلی 407
10 مدیر روابط عمومی جناب آقای ناصر تاج الدین _