مدیران شرکت

مدیران شرکت

 

ردیف واحد نام ش داخلی
1 مدیر عامل جناب آقای خیراله سلیمیان 105-601
2 مدیر مالی جناب آقای آرش قرائتی 200-201
3 کارشناس بازرگانی سرکار خانم محبی 100-505
4 مدیر سیر و حرکت
جناب آقای سید علی کمیلی 407
5 مدیر فنی مهندسی جناب آقای مهدی موافق 503
6 مدیرIT جناب آقای یاسر ابوطالبی 306
7 مدیر ناوگان جناب آقای رضا قزل سفلو 406
8 مدیر روابط عمومی سرکار خانم صادقیان _
9 مدیر اداری جناب آقای صادق ایوبی 210
10 کارگروه لبه بلند جناب آقای علی معینی 408
11 کارگروه لبه کوتاه  جناب آقای سید علی کمیلی